Testament i dziedziczenie. Najważniejsze kwestie, które powinieneś wiedzieć

testament, dziedziczenie, spadek

Uporządkowanie spraw spadkowych znacząco ułatwia zapanowanie nad kwestiami finansowymi tym, którzy po nas zostaną. Poznaj najważniejsze aspekty związane z testamentem i dziedziczeniem, które powinieneś wiedzieć.

Podatek od spadku i darowizn

Podatku od spadku i darowizn nie płacą osoby należące do pierwszej grupy podatkowej, z tak zwanymi więzami krwi, a więc żona, dzieci, wnukowie i dziadkowie. Należy jednak spełnić szereg warunków, które pozwolą uniknąć tego podatku. W sytuacji niespełnienia warunków nie ma szansy na to, aby urząd skarbowy przywrócił stan zwolnienia. Warto również pamiętać, że możliwość zwolnienia podatkowego nie dotyczy synowej, zięcia, teścia ani teściowej. W przypadku podatku od spadku i darowizn wiele spraw jest związanych z okresem 5 lat. Dotyczy to między innymi sytuacji, w której organy podatkowe badają, jaka była wysokość darowizny podatkowej. Istotne dla podatku od spadku i darowizn są także okresy zgłoszeń, które wynoszą najczęściej pół roku. Nawet w przypadku osób z pierwszej grupy podatkowej należy w ciągu 6 miesięcy zgłosić fakt otrzymania darowizny do organu podatkowego, aby uniknąć zapłacenia daniny na rzecz skarbu państwa.

Jak nie odziedziczyć rodzinnych długów?

Spadek to nie tylko możliwość uzyskania dostępu do majątku. Po śmierci spadkodawcy na spadkobiercę przejść mogą także długi. Mając to na uwadze, spadkobierca ma trzy możliwości: może odrzucić spadek, przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza, ale też przyjąć spadek wprost. W przypadku spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiedzialność spadkobiercy jest ograniczona do wartości czynnej spadku, a więc do wartości aktywów spadku. To dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy spadkobiorca nie jest pewny co do poziomu zadłużenia spadkodawcy. Na przyjęcie lub odrzucenie spadku spadkobiorca ma 6 miesięcy. Można je złożyć przed sądem lub przed notariuszem.

Jak napisać testament?

Prawidłowo sporządzony testament musi spełniać wymogi co do formy, jak i zawartości. Testament powinien mieć formę pisemną. Musi być przygotowany i napisany własnoręcznie. Nie można też sporządzić testamentu wspólnie z małżonkiem. W piśmie musi być wskazana data, osoba, która ma dziedziczyć, a także podpis testatora. Dokument ten nabiera mocy dopiero w chwili śmierci testatora. Do tego momentu testator może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem, a także zmieniać zapis testamentu. W treści testamentu można rozdysponować poszczególne elementy, wchodzące w skład własności, na poszczególne osoby, na przykład na dzieci. W takiej sytuacji najlepiej udać się do notariusza. Testament sporządzony przed urzędnikiem daje możliwość pozyskiwania z niego wypisów, a więc uniemożliwia sytuację, w której ten ważny dokument zostanie omyłkowo zagubiony lub wyrzucony. Niezależnie od zapisów testamentowych dzieci zawsze mają prawo do zachowku.

Wydziedziczenie

Do wydziedziczenia może dojść wyłącznie w określonych sytuacjach, gdy zajdzie wyraźny powód ku temu. Zerwanie więzi rodzinnych, napaść, naruszenie nietykalności cielesnej czy przestępstwo przeciwko mieniu mogą spowodować wydziedziczenie sprawcy.